ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση νέων χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (πρώην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.), στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με το άρθρο 138 «Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης» του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/4-7-2022), ως εκάστοτε τροποποιημένο ισχύει, προβαίνει στην εφαρμογή νέων Χρεώσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Χρέωσης Παγίου σε όλα τα Κυμαινόμενα Εμπορικά της Προγράμματα και στην τροποποίηση των Γενικών και Ειδικών Όρων των μεταξύ μας Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Για την κατανάλωσή σας από την 1-8-2022 έως την 1-7-2023:
  • ΔΕΝ θα εφαρμόζεται η χρέωση Αναπροσαρμογής Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή περιγράφεται στους Γενικούς Όρους 7.3 έως 7.5 της μεταξύ μας Συμβάσεως Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Παροχής σας.
  • ΔΕΝ θα εφαρμόζονται οι Ειδικοί Όροι της μεταξύ μας Συμβάσεως Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  1. Ειδικά για την κατανάλωσή σας από 1-8-2022 έως 31-8-2022 οι Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & η Χρέωση Παγίου για όλα τα ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ Εμπορικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης για την κατανάλωση της Παροχής σας τροποποιούνται και θα ισχύουν ως εξής:

2.1 Για τα ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ Εμπορικά Προγράμματα με ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ θα ισχύουν οι Χρεώσεις ΗΡΩΝ «PROTECT 4 HOME», οι οποίες θα αναρτηθούν εδώ και έχουν ως εξής:

Η Χρέωση Παγίου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανά ημερολογιακό μήνα, υπολογιζόμενου ως τριάντα (30) ημέρες, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, ορίζεται στα τρία ευρώ (3,00 €/μήνα).

Η Χρέωση Προμήθειας για την  ημερήσια & νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, ορίζεται στα 0,575 €/kWh.

Παράλληλα με τις ανωτέρω Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Χρέωση Παγίου, παραμένετε δικαιούχοι της Κρατικής Επιδότησης μέσω πόρων του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021.  Για την κατανάλωση 01.08.22 – 31.08.22, το ύψος της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. ορίστηκε για τους οικιακούς καταναλωτές στα 0,337€/kWh και για τους Κ.Ο.Τ. στα 0,377€/kWh.

 

2.2 Για τα ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ Εμπορικά Προγράμματα με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ με συμφωνημένη ισχύ έως και 25 kVA, θα ισχύουν οι Χρεώσεις ΗΡΩΝ «PROTECT BUSINESS S», οι οποίες θα αναρτηθούν εδώ και έχουν ως εξής:

Η Χρέωση Παγίου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής ορίζεται στα μηδέν ευρώ (0€).

Η Χρέωση Προμήθειας για την  ημερήσια & νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, ορίζεται στα 0,580 €/kWh.

Παράλληλα με τις ανωτέρω Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Χρέωση Παγίου, παραμένετε δικαιούχοι της Κρατικής Επιδότησης μέσω πόρων του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021.  Για την κατανάλωση 1.8.22 – 31.8.22, το ύψος της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. ορίστηκε για τους μη οικιακούς με Σ.Ι. ≤35 kVA στα 0,300€/kWh, για αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής στα 0,300€/kWh, για μη-οικιακούς καταναλωτές με Αγροτικό Τιμολόγιο ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης στα 0,337€/kWh.

 

2.3 Για τα ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ Εμπορικά Προγράμματα με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ με συμφωνημένη ισχύ άνω των 25 kVA, θα ισχύουν οι Χρεώσεις ΗΡΩΝ «PROTECT BUSINESS L», οι οποίες θα αναρτηθούν εδώ και έχουν ως εξής:

Η Χρέωση Παγίου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, ορίζεται στα μηδέν ευρώ (0€).

Η Χρέωση Προμήθειας για την  ημερήσια & νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, ορίζεται στα 0,580 €/kWh.

Παράλληλα με τις ανωτέρω Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Χρέωση Παγίου παραμένετε δικαιούχοι της Κρατικής Επιδότησης μέσω πόρων του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021.  Για την κατανάλωση 1.8.22 – 31.8.22, το ύψος της Κρατικής Επιδότησης Τ.Ε.Μ. ορίστηκε για τους μη οικιακούς με Σ.Ι. ≤35 kVA στα 0,300€/kWh, για Σ.Ι. > 35 kVA στα 0,250€/kWh, για αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής στα 0,300€/kWh,  για μη-οικιακούς καταναλωτές με Αγροτικό Τιμολόγιο ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης στα 0,337€/kWh.

  1. Η Κρατική Επιδότηση ΤΕΜ, της οποίας είστε δικαιούχοι, καθορίζεται μηνιαίως από το ΥΠΕΝΓια την κατανάλωση 1.8.22-31.8.22 η Κρατική Επιδότηση Τ.Ε.Μ. αναφέρεται ανωτέρω, ενώ για τους επομένους μήνες αυτή αναρτάται εδώ με μορφή πίνακα δίπλα στις ανωτέρω Χρεώσεις, και θα αποτυπώνεται, όπως ακριβώς γίνεται μέχρι σήμερα, στους μηνιαίους Λογαριασμούς Κατανάλωσης της Παροχής σας. Ο ίδιος πίνακας περιλαμβάνει και την Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση Τ.Ε.Μ. για κάθε κατηγορία καταναλωτή.
  2. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι ανωτέρω Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Χρέωση Παγίου θα μεταβάλλονται άπαξ μηνιαίως και θα μπορείτε να λάβετε γνώση αυτών αποκλειστικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της Εταιρείας μας www.heron.gr, στην οποία θα αναρτώνται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του προηγούμενου μήνα («Μ-1») πριν από το μήνα εφαρμογής «M» αυτών.